top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános információk

Jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

Kállai Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, Adatkezelő) – mint www.enneagramcoach.hu (a továbbiakban: Weblap) tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja a Weblapot látogatókat (a továbbiakban: Felhasználókat) a Weblap és a Weblapon elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között a Társaság által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a Felhasználó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Adatkezelő neve és elérhetősége

Cégnév: Kállai Judit egyéni vállalkozó.; Székhely, levelezési cím: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 9., E-mail cím: info@jucuscoaching.hu; Telefonszám: +36 70 940 7889.

 

Személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A személyes adatok köre: a kapcsolatfelvételkor név, telefonszám és e-mail cím megadása szükséges.
Az adatkezelés célja, hogy a Felhasználó által elküldött üzenetet megválaszoljuk.
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Felhasználó hozzájárulása. Felhívjuk a Vállalkozó részére adatközlők figyelmét, hogy csak abban az esetben adhatja meg más adatait, amennyiben megszerezte érintett hozzájárulását.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.
Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kért tájékoztatás vagy ajánlat megadását követő 30 napig.

 

Adatbiztonság

A Vállalkozó, mint adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Vállalkozó, mint adatkezelő jelen pontban a Felhasználó részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani. Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az érintetti személyazonosságát. Az Adatkezelő elősegíti a Felhasználó alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak gyakorlását. Az Adatkezelő az érintett jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Felhasználót, mint érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Felhasználót kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja Felhasználót. Ha Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha ezt Felhasználó másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tenne intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog

Felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, illetve Felhasználó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt tartalommal, másolatkérés esetén azonban az Adatkezelő jogosult észszerű mértékű adminisztratív díjat felszámolni.

Az adatok helyesbítéséhez való jog

Felhasználó az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítse. Felhasználó kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül eleget tesz.

Az adatok törléséhez való jog

Felhasználónak lehetősége van kérni, hogy az Adatkezelő az Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) Felhasználó visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e. Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozás joga

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a Felhasználó hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Felhasználót írásban tájékoztatja.

A Felhasználó a jogainak gyakorlásával kapcsolatosan az alábbi elérhetőséghez fordulhat:

Cím: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 9.

E-mail cím: info@jucuscoaching.hu

Telefonszám: +36 70 940 7889

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Edge https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

bottom of page