top of page
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK
  1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Kállai Judit egyéni vállalkozó

Székhely: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 9.

Adószám: 56464827-1-42

Képviselő: Kállai Judit

E-mail cím: info@jucuscoaching.hu

 

A tárhelyszolgáltató adatai:      

Név: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 25138205241
E-mail: support@websupport.hu

2.    FONTOSABB FOGALMAK

Általános Szerződési feltételek: továbbiakban ÁSZF

Felhasználó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A képzés szervezője. 

Résztvevő: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett képzésen.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

3.     ÁSZF FELLELHETŐSÉGE

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a képzésre jelentkező Résztvevők részére. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (enneagramcoach.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:  https://www.enneagramcoach.hu/szolg%C3%A1ltat%C3%A1si-felt%C3%A9telek

4. ÁSZF TARTALMA

Jelen ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az ÁSZF érvényes a Szolgáltató által szervezett képzésre, workshopra, digitális anyagaira való jelentkezés és azon való részvétel esetén.

Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. Jelen ÁSZF bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Résztvevőkre vonatkoznak.

Jelen ÁSZF a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben írtaknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazza, a jogszabályokban meghatározott tartalommal kerül megkötésre.

A Résztvevő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg.

Az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre Szolgáltató és a Résztvevő között. Amennyiben a Szolgáltató a részvételi díj átutalását megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Résztvevő részére a jelen ÁSZF elnevezésű dokumentumot, de a Résztvevő az ÁSZF elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a részvételi díj összegét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, a Résztvevő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta.

5.     ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF 2022. november 1. napján lép hatályba, ami megegyezik az ÁSZF weboldalon való közzétételének napjával. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és képzésre, workshopra, előadásra, digitális tananyagra hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő ÁSZF iránymutatásai szerint jár el.

Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által szervezett képzéseken, csoportokon, előadásokon, workshopokon való részvétel. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett a Szolgáltató által meghirdetett képzésre, workshopra, előadásra és digitális anyagra a jelentkezés elfogadását a Szolgáltató visszaigazolta, a részvételi díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadta.

Az ÁSZF a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

6.     SZERZŐDÉD LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE

Résztvevő és Szolgáltató közötti jogviszony a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a képzésre, workshopra, digitális anyagra, előadásra jelentkezik, jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett.

A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató a képzés és csoport tematikájáról, időpontjairól, helyszínéről weboldalán vagy más, általa kezelt oldalon, illetve elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A képzésre, workshopra, digitális anyagra, előadásra való jelentkezésre a Szolgáltató weboldalán vagy más, a Szolgáltató által kezelt oldalon van lehetőség.

A kiválasztott képzésre, workshopra, előadásra, digitális anyag elsajátítására a Résztvevő elektronikusan regisztrál, ami jelentkezésnek minősül. A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget vonhat maga után.

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a jelentkezést.

Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló elektronikus levél a Résztvevőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ilyen módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, Szolgáltató a jelentkezéseket elektronikus formában tárolja, a szerződést egyéb módon nem iktatja.

A jelentkezés során Résztvevő köteles a saját és valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmisnek tekintendő. Szolgáltató kizárja felelősségét, abban az esetben, ha Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

7.     RÉSZTVEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI

Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a képzésen, melyre jelentkezett és megfizeti a képzési díjat a Szolgáltató részére.

Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

Szolgáltató jogosult Résztvevőt a képzésben való részvételtől eltiltani, amennyiben a Résztvevő a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót, az oktatás sikerességét veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.

Szolgáltató jogosult a képzés helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani, amiről a képzés megkezdése előtt legalább 24 órával Résztvevőt elektronikusan értesíti.

Amennyiben Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, az jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszüntetését eredményezheti.

Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban (a képzés ideje alatt) bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni Szolgáltatót.

8.     SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Szolgáltató vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést, workshopot, előadást vagy hozzáférést nyújt a megrendelt és megfizetett digitális anyagokhoz.

Szolgáltató a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében köteles eleget tenni adatszolgáltatási és statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül.

A 2013. évi LXXVII. törvény (a felnőttképzésről) 17. §. c) pontjában írt kötelezettségnek eleget téve, a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben is tájékoztatja Résztvevőt, hogy a Résztvevő jogosult írásban, vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában megtiltani a Szolgáltató számára a természetes személyazonosító adatai, elektronikus levelezési címének és adóazonosító jelének továbbítását.

9.     RÉSZVÉTELI DÍJ

A szolgáltatások igénybevételéért a Résztvevő díj fizetésére köteles. A részvételi díj a weboldalon kerül feltüntetésre. A feltüntetett részvételi díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint.

Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a részvételi díj fizetendő végösszege nem változik.

Ha valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban, vagy a weboldalon, a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Résztvevőt egyeztetés céljából. Az ilyen jelentkezéseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvételi díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár szerepel az oldalon, Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

10.  ADATBEVITELI HIBÁK MÓDOSÍTÁSA

A jelentkezés során a Résztvevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására vagy törlésére.

Ha a jelentkezés elküldését követően szeretné a Résztvevő módosítani a megadott adatokat, azt Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni Szolgáltató felé.

Résztvevő a jelentkezés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Résztvevő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ezen esetekben Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Résztvevővel.

11.  FIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A részvételi díjat a Résztvevő átutalással (előre utalással) fizeti meg Szolgáltató részére. A képzésen való részvétel feltétele a részvételi díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

ELŐRE UTALÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS: Résztvevő a Szolgáltató bankszámlájára utalja a részvételi díj összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő a képzésen való részvételre.

 

Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve ezúton hívja fel Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a képzésre való jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A fizetendő végösszeg az összesítő és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Résztvevő elfogadja, hogy a részvételi díjról kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák.

Elektronikus levelezési cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

Résztvevő jogosult a képzésen való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

–       Ha a lemondásra több, mint 6 naptári nappal az esemény dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a részvételi díj teljes összegét visszautalja Résztvevő bankszámlájára.

–       Ha a lemondásra több, mint 1 naptári nappal (de kevesebb, mint 6 naptári nappal) az esemény dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a részvételi díj 75%-ának megfelelő összeget visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.

–       Ha az időpont lemondására az eseményt megelőző 24 órán belül kerül sor, Szolgáltató nem téríti vissza a részvételi díj összegét.

A képzések időpontja változhat vis maior esetén, ebben az esetben Szolgáltató felkínál más időpontokat, egyeztetve Résztvevővel. Amennyiben Résztvevőnek egy új időpont sem felel meg, Szolgáltató köteles a megfizetett összeget visszautalni Résztvevő számlájára.

Amennyiben Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy Résztvevők számára nem hasznos egy adott Résztvevő jelenléte (viselkedése, megnyilvánulásai miatt az eseményen), lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díj összegét.

Amennyiben Résztvevő a képzésen nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

Ha Szolgáltató saját hibájából vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a képzés egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a képzés az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt.

12.  KÉPZÉSI FELTÉTELEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

A teljesítés időpontja az esemény megtartásának időpontja.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást legjobb tudása és tapasztalata alapján, Résztvevő érdekeit szem előtt tartva, a szakmai és etikai szabályok megtartásával nyújtja.

Eredmény megvalósítására (az eseményen elhangzott információk alapján) nem vállal kötelezettséget.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül az eseményeken elhangzottakat tilos hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel rögzíteni. Résztvevők kizárólag Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes hozzájárulásával jogosultak felvételeket készíteni az események során.

A 2013. évi LXXVII., felnőttképzésről szóló törvény értelmében a képzésen Résztvevő köteles a jogszabályban írt adatokat a Szolgáltató részére megadni, e nélkül nem vehet részt a képzésen.

13.  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan intézkedést, aminek segítségével partnerei személyes adatait biztonságosan, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

14.  PANASZKEZELÉS

Amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 9. 1/5.), vagy elektronikus levélben (info@jucuscoaching.hu) teheti meg.

Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. Szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételével közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb 30 (harminc) napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

–       a Résztvevő neve, lakcíme,

–       a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

–       a Résztvevő panaszának részletes leírása, a Résztvevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

–       a Szolgáltató nyilatkozata a Résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

–       a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Résztvevő aláírása,

–       a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

–       telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másodlati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

15.  BÉKÉLTETŐ TESTÜLET, FOGYASZTÓVÉDELEM

Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Résztvevőket (amennyiben a Résztvevő Fogyasztónak minősül), hogy amennyiben a Résztvevő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez Résztvevő lakóhelye szerinti illetékes Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, amely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik.

Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Résztvevő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Résztvevő megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Résztvevőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Résztvevő hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Résztvevő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

–       a Résztvevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

–       a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

–       az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,

–       a Résztvevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

–       a Résztvevő nyilatkozatát arról, hogy a Résztvevő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,

–       a Résztvevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

–       a Testület döntésére irányuló indítványt,

–       a Résztvevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Résztvevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Résztvevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Résztvevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Résztvevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A Résztvevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

16.  VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

–       1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

–       2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

–       45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,

–       2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. november 23-án lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

Kállai Judit

egyéni vállalkozó

bottom of page